U moet met de voorwaarden instemmen om verder te gaan!

Vanaf 13 juni 2014 zijn een aantal nieuwe Europese regels van kracht betreffende aankopen bij webwinkels. Onze webwinkel is op een aantal punten aangepast en voldoet met de extra toevoeging van, retourneren en herroepingsrecht aan de Europese regelgeving

Retourneren en Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping. U kunt dit formulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook via e-mail sturen naar info@petprofessionals.nl.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt.
De verzendkosten van de retourzending is geheel voor u eigen rekening.
Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en kan in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd, gestuurd worden naar:

PetProfessionals Dhr. Ted Jansen Limpe Hagingastraat 10 9621 BS Slochteren

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN: Petprofessionals

Limpe Hagingastraat 10
9621 BS Slochteren

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker :
de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument :

en wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst :
de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumentenkoop :
de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Gebruiker houdt zich via de webshop op Internet bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering KJEN’S hondenvoer en overige honden artikelen.

2.2 De voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 3 Algemeen
3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

4.2 Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.3 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.7 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.8 Door Gebruiker eventueel verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

4.9 Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 5 Opdracht
5.1 De consument is ten opzichte van Gebruiker volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de consument. Onder opdracht wordt mede verstaan het door de consument tijdig aanvaarden van gebruikers aanbod.

5.2 Gebruiker biedt de consument uitsluitend de mogelijkheid om opdrachten elektronisch (per e-mail) of schriftelijk te plaatsen. Eventuele telefonische bestellingen dienen steeds per e-mail of schriftelijk te worden bevestigd binnen 48 uur, alvorens deze door Gebruiker in behandeling worden genomen.

5.3 Gebruiker is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst door een consument.

Artikel 6 Totstandkoming van overeenkomsten
6.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Gebruiker een opdracht door de consument per e-mail of schriftelijk heeft bevestigd of nadat Gebruiker met de uitvoering van de opdracht is begonnen . De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de consument hiertegen binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging uitsluitend per e-mail bezwaar maakt.

6.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Gebruiker slechts voor zover zij door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 Prijzen
7.1 Alle prijzen en tarieven zijn standaard in Euro?s, inclusief BTW, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending. De kosten voor verzending die aan de consument in rekening worden gebracht, worden apart op de website van Gebruiker aangegeven.

7.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.

7.3 Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, extra vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht, indien hiertoe aanleiding bestaat. Afwijkingen van deze voorwaarden is mogelijk als schriftelijk anders is overeengekomen. Voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd.

7.4 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer komen (voor zover deze van toepassing zijn) voor rekening van de consument.

7.5 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Gebruiker op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden via een overboeking vooraf op onze rekening,

ING Bank nr. 55.97.547 ten name van Petprofessionals te Slochteren, of door storting of vermaking op een door Gebruiker aangewezen bank- of girorekening. De op de bank/giroafschriften van Gebruiker vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

8.2 In het geval door Gebruiker een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. De op de bank/giroafschriften van Gebruiker vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling door de consument plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

Artikel 9 Termijn en Levering
9.1 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

9.2 Alle door Gebruiker genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Gebruiker bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

9.3 Overschrijding van de door Gebruiker opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de consument nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.4 Annulering van orders kan alleen in uitzonderlijke gevallen en dan alleen na schriftelijke goedkeuring van Gebruiker. In geval van annulering van de opdracht door consument heeft Gebruiker het recht om 10% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimum van ? 25,00 exclusief btw, onverkort het recht van Gebruiker op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

9.5 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Gebruiker de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de consument de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Gebruiker gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.6 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de consument beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

9.7 Vanaf het moment van levering gaan alle risico?s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de consument.

Artikel 10 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Garantie
11.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

11.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering.

11.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

11.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

11.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

11.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 12 Monsters en modellen
Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 14 Transport
14.1 Gebruiker bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.

14.2 Transport naar de consument van de gekochte goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de consument, met inachtneming van hetgeen in het vervolg van dit artikel is bepaald.

14.3 Van sommige goederen kan Gebruiker bepalen dat deze via verzekerd vervoer worden verzonden. Bij schade, verlies e.d. veroorzaakt tijdens het transport van de goederen aan de consument zal Gebruiker bemiddelen bij het verkrijgen van vergoeding van de geleden schade. De consument blijft echter zelf het volledige risico van beschadiging, verlies e.d. dragen bij het transport van de goederen.

Artikel 15 Onderzoek, reclames
15.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

15.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

15.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

15.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

15.5 Beschadigingen ten gevolge van verzending en /of vervoer van de goederen naar de consument kunnen niet leiden tot reclames aan Gebruiker. (zie artikel 13 Transport).

15.6 Afkoelingsperiode: Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gebruiker. Een voorwaarde hiertoe is dat de retouraanvraag van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen na levering van de goederen. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Gebruiker behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat , waarvan de seal of het zegel niet is verbroken en in hun oorspronkelijke ongeopende verpakking, zonder (bedrukt) plakband komen in aanmerking voor retournering, mits hiervoor de hierboven genoemde toestemming is verleend door Gebruiker. De consument draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden.

Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Gebruiker, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de consument en heeft Gebruiker het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Artikel 16 Prijsverhoging
16.1 Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

16.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of
-indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding
17.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

17.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Incassokosten
18.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

18.2 Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

18.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

18.4 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

18.5 Al hetgeen de consument betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande vordering.

18.6 Indien Gebruiker, nadat consument in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Consument richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel en/of aan het bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 19 Vrijwaringen
19.1 De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

19.2 Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

20.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

20.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
21.1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

21.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

21.3 Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

21.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 22 Overmacht
22.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

22.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

22.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

22.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

22.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 23 Geschillen
23.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht
24.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

24.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg.

25.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.